ଲୁନା କେମିକାଲ୍ସକୁ ସ୍ Welcome ାଗତ! www.brightpharmabio.comwww.lunachem.com
neiye

ADC

1
2
1
କ୍ରମିକ ନଂ ଉତ୍ପାଦର ନାମ | CAS ନଂ। ଶ୍ରେଣୀକରଣ
1 ଥାଇଲାନଷ୍ଟାଟିନ୍ ଏ 1426953-21-0 ADC
2 ଥାଇଲାନଷ୍ଟାଟିନ୍ ବି 1426953-23-2 ADC
3 ଥାଇଲାନଷ୍ଟାଟିନ୍ ସି 1426953-24-3 ADC
4 ଥାଇଲାନଷ୍ଟାଟିନ୍ ଡି 1609105-89-6 ADC
5 Fr901463 146478-74-2 ADC
6 Fr901464 146478-72-0 ADC
7 Fr901465 146478-73-1 ADC
8 ଲେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍ | ଲେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ଏ: 87081-36-5 | ADC
ଲେପ୍ଟୋମାଇସିନ୍ ବି : 87081-35-4 | ADC
9 କାଲିଚାମାଇସିନ୍ | 108212-75-5 ADC
10 ଇଲୁଦିନ୍ ଏସ୍ 1149-99-1 ADC
11 ଇଲୁଦିନ୍ ଏମ୍ 1146-04-9 ADC
12 AP3 66584-72-3 ADC
13 AP0 57103-68-1 ADC
14 DM-1 | 139504-50-0 ADC
15 DM-4 | 796073-69-3 ADC
2
କ୍ରମିକ ନଂ ଉତ୍ପାଦର ନାମ | CAS ନଂ। ଶ୍ରେଣୀକରଣ
16 PDM3 72902-38-6 ADC
17 MMAF 745017-94-1 ADC
18 ଏସପେରାମିସିନ୍ | 99674-26-7 ADC
19 ସିବିରୋମାଇସିନ୍ | 12684-33-2 ADC
20 Exatecan Mesylate | 169869-90-3 ADC